leichte Artillerie-Abteilung 746

 

Aufgestellt am 3. Oktober 1939 aus der Artillerie-Ersatz-Abteilung 186 als Heerestruppe. Am 27. April 1940 zum Artillerie-Regiment 746 erweitert.