Sturmgeschütz-Abteilung 276
Sturmgeschütz-Brigade 276

Feldpostnummern:

Einheit Feldpostnummer
Stab 57769
Stabsbatterie 57769
1. Batterie 57769
2. Batterie 57769
3. Batterie 57769

 

Aufgestellt am 21. Juni 1943 in Jüterbog mit drei Batterien. Am 14. Februar 1944 in
Sturmgeschütz-Brigade 276 umbenannt.

 

Kommandeure:

21. Juni 1943 Hauptmann Rünger

Spätsommer 1943 Hauptmann Schulte

Herbst 1943 Major Norbert Braun

August 1944 Hauptmann Axel Sewera

Anfang 1945 Hauptmann Werner Friedrich Stück